VOGUE JAPAN - CULTURE OF THE KIMONO

Miki Ehara & Chiharu Okunugi, Salin-de-Giraud, 2017